TUYỂN DỤNG


[MẪU] BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN

 
BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN
 
Vị trí dự tuyển:______________________________                   Bộ phận____________________
Ngày nộp đơn : ______/______/_________
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên

 

Giới tính

Nam  c        Nữ  c

Ngày sinh   Nơi sinh  
Số CMND   Ngày cấp  
Nơi cấp CMND  
Địa chỉ thường trú  
Địa chỉ hiện nay  
Email:  
Điện thoại  

ĐT di động

 
Chiều cao  

Cân nặng

 
Tình trạng sức khỏe  

Khuyết tật

 
II. TÌNH TRNG GIA ĐÌNH (Các mi quan h Cha, M, Anh, Ch,  Em, Chng/V, Con)
      Độc thân ¨ , Có Gia Đình ¨ , Ly hôn ¨

Họ & Tên

Quan h Năm sinh

Nghề nghiệp

Ch hin nay
         
         
         
         
         
         
 
 
III. QUÁ TRÌNH HC TP và ĐÀO TẠO (K c nhng khoá đang hc)
1. Trình độ Học vấn & Chuyên môn
Thi gian hc
 t à đến tháng/năm
Tên trường/ Khoa/
Cơ quan cấp
Chuyên ngành Văn bng/
Chng ch / Hng tt nghip
Loi hình Đào tạo
         
         
         
         
         
 
 
2 .K năng
Ngoi ng
K năng Nói (ü) K năng Viết (ü) Chng ch đã có
Giỏi Trung Bình Yếu Giỏi Trung Bình Yếu
Tiếng ………..             A       B     C
Tiếng ………..             A       B     C
 
 
3. K năng vi tính Tên Phn mm có th s dng T đánh giá k năng
Tin học văn phòng    
Đồ họa , Lập trình    
 
IV- KINH NGHIỆM CÔNG TÁC (KỂ 03 ĐƠN VỊ LÀM VIỆC GẦN NHẤT) :
 
Tên Công ty:
Thi gian làm vic:                         Từ ngày       tháng       năm            đến,  ngày       tháng       năm        
Địa chỉ:
Điện thoại: Quy mô công ty:                                  Người
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
Thời gian Chức vụ Mô tả công việc ( Chi tiết, cụ thể) Mức lương
       
       
Lý do thôi việc:
Người có thể thẩm tra :
Chức vụ :
Điện thoại ('):
Email:
           
 
 
Tên Công ty:
Thi gian làm vic:                         Từ ngày       tháng       năm            đến,  ngày       tháng       năm        
Địa chỉ:
Điện thoại: Quy mô công ty:                                  Người
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
Thời gian Chức vụ Mô tả công việc ( Chi tiết, cụ thể) Mức lương
       
       
Lý do thôi việc:
Người có thể thẩm tra :
Chức vụ :
Điện thoại (') :
Email:
           
 
Tên Công ty:
Thi gian làm vic:                                 Từ ngày       tháng       năm            đến,  ngày       tháng       năm        
Địa chỉ:
Điện thoại: Quy mô công ty :                                  Người
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
Thời gian Chức vụ Mô tả công việc ( Chi tiết, cụ thể) Mức lương
       
       
Lý do thôi việc:
Người có thể thẩm tra :
Chức vụ :
Điện thoại (') :
Email:
           
V- NGH NGHIP:
1. Mc tiêu ngh nghip:
Mục tiêu nghề nghiệp  
Mức lương đề nghị  
2. Phm cht cá nhân.

Mục tiêu  phấn đấu

 

Cá tính

 

Năng khiếu

 

Sở thích

 
 
3. Các hiệp hội chuyên môn hay đoàn thể đã  tham gia:
 
STT Tên các H.Hội , Đ.Thể Nhim v Thi gian tham gia
       
       
       
 
  • Tôi đồng ý để Công ty được quyền liên hệ với những cá nhân nêu tên ở phần nguồn cung cấp thông tin tham khảo và những đồng nghiệp trước đây của tôi, nhằm mục đích kiểm chứng những thông tin liên quan đến việc xin ứng tuyển của tôi. 
  • Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và trong trường hợp được tuyển dụng, tôi hiểu rằng những thông tin gian lận hoặc sai lệch do tôi cung cấp hoặc trong các cuộc phỏng vấn có thể là căn cứ để chấm dứt hợp đồng tuyển dụng. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ phải tuân thủ các quy tắc và chế độ do Công ty quy định.
 

_____________,ngày ____ tháng ____ năm

(Ký và ghi rõ họ tên)

TUYỂN DỤNG

BANNER & VIDEO